ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 50 89 142 85 59 42 63 391 142 124 109 42 63 480
บริหารธุรกิจ 39 50 89 134 74 53 27 50 338 134 113 103 27 50 427
ปวส.การจัดการ 19 13 9 41 19 13 9 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 14 6 31 11 14 6 31
บธ.บ.การจัดการ 47 47 53 27 35 209 47 47 53 27 35 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 39 50 89 57 57 57 39 50 146
ศิลปศาสตร์ 8 11 6 15 13 53 8 11 6 15 13 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 11 6 15 13 53 8 11 6 15 13 53
รวมทั้งหมด 39 50 89 142 85 59 42 63 391 142 124 109 42 63 480