ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 88 122 97 10 25 342 44 30 26 100 132 152 123 10 25 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 88 115 75 278 27 30 26 83 115 145 101 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 58 86 54 198 58 86 54 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 30 26 83 27 30 26 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 29 21 80 30 29 21 80
สหวิทยาการ 7 22 10 25 64 17 17 17 7 22 10 25 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 7 22 10 19 58 7 22 10 19 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 88 122 97 10 25 342 44 30 26 100 132 152 123 10 25 442