ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 56 39 2 97 85 74 28 42 27 256 141 113 30 42 27 353
บริหารธุรกิจ 56 39 2 97 77 66 22 27 14 206 133 105 24 27 14 303
ปวส.การจัดการ 19 11 7 37 19 11 7 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 10 3 24 11 10 3 24
บธ.บ.การจัดการ 47 45 22 27 4 145 47 45 22 27 4 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 56 39 2 97 56 39 2 97
ศิลปศาสตร์ 8 8 6 15 13 50 8 8 6 15 13 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 6 15 13 50 8 8 6 15 13 50
รวมทั้งหมด 56 39 2 97 85 74 28 42 27 256 141 113 30 42 27 353