ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 184 61 63 38 7 353 190 279 221 194 38 922 374 340 284 232 45 1,275
บริหารธุรกิจ 133 61 63 38 7 302 60 109 65 65 20 319 193 170 128 103 27 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 70 70 71 39 32 5 147 70 71 39 32 5 217
บธ.บ.การตลาด 60 38 26 33 14 171 60 38 26 33 14 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 61 63 38 7 232 63 61 63 38 7 232
บัญชี 130 110 106 72 13 431 130 110 106 72 13 431
บช.บ.การบัญชี 130 110 106 72 13 431 130 110 106 72 13 431
ศิลปศาสตร์ 51 51 60 50 57 5 172 51 60 50 57 5 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 23 22 26 1 72 15 23 22 26 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 36 36 37 28 31 4 100 36 37 28 31 4 136
รวมทั้งหมด 184 61 63 38 7 353 190 279 221 194 38 922 374 340 284 232 45 1,275