ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 262 175 235 212 24 80 988 262 175 235 212 24 80 988
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 32 24 8 79 15 32 24 8 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 11 16 8 50 15 11 16 8 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 8 29 21 8 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 182 66 120 52 17 437 182 66 120 52 17 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 63 99 39 6 299 92 63 99 39 6 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 35 3 8 13 11 70 35 3 8 13 11 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 13 68 55 13 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 56 48 74 50 265 37 56 48 74 50 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 37 56 48 74 50 265 37 56 48 74 50 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 53 52 54 5 207 43 53 52 54 5 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 8 20 1 43 14 8 20 1 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 39 44 34 4 164 43 39 44 34 4 164
รวมทั้งหมด 262 175 235 212 24 80 988 262 175 235 212 24 80 988