ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 118 120 90 102 558 884 864 740 891 279 3,658 1,012 982 860 981 381 4,216
บริหารธุรกิจ 128 118 120 90 102 558 596 565 390 550 135 2,236 724 683 510 640 237 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 68 58 39 66 14 245 68 58 39 66 14 245
บธ.บ.การจัดการ 188 105 197 37 527 188 105 197 37 527
บธ.บ.การตลาด 222 182 172 38 614 222 182 172 38 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 77 64 115 45 301 77 64 115 45 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 128 118 120 90 102 558 128 118 120 90 102 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 520 520 520 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 20 28 8 20 28
บัญชี 166 188 191 175 128 848 166 188 191 175 128 848
บช.บ.การบัญชี 166 188 191 175 128 848 166 188 191 175 128 848
ศิลปศาสตร์ 122 111 159 166 16 574 122 111 159 166 16 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 108 109 13 290 60 108 109 13 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 54 51 51 57 3 216 54 51 51 57 3 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 128 118 120 90 102 558 884 864 740 891 279 3,658 1,012 982 860 981 381 4,216