ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 970 858 621 652 66 658 3,825 970 858 621 652 66 658 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 86 67 96 66 55 497 127 86 67 96 66 55 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 25 24 33 29 8 149 30 25 24 33 29 8 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 15 36 35 46 169 37 15 36 35 46 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 24 28 27 2 1 120 38 24 28 27 2 1 120
วิศวกรรมเครื่องกล 156 173 108 141 207 785 156 173 108 141 207 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 14 76 31 31 14 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 19 17 28 26 116 26 19 17 28 26 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 99 68 95 89 418 67 99 68 95 89 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 23 23 18 20 112 28 23 23 18 20 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 8 13 4 1 8 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 301 319 226 187 213 1,246 301 319 226 187 213 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 34 32 3 69 34 32 3 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 94 12 138 32 94 12 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 101 84 62 36 420 137 101 84 62 36 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 86 78 71 92 388 61 86 78 71 92 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 54 27 145 64 54 27 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 15 24 3 6 15 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 88 113 106 52 470 111 88 113 106 52 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 24 32 28 6 121 31 24 32 28 6 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 64 81 78 46 349 80 64 81 78 46 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 275 192 107 122 131 827 275 192 107 122 131 827
ปวส.ช่างโลหะ 13 9 22 13 9 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 10 61 51 10 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 22 1 38 15 22 1 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 83 57 76 69 433 148 83 57 76 69 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 64 50 46 51 272 61 64 50 46 51 272
รวมทั้งหมด 970 858 621 652 66 658 3,825 970 858 621 652 66 658 3,825