ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 101 116 96 10 4 327 27 28 26 81 128 144 122 10 4 408
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 89 110 74 273 27 28 26 81 116 138 100 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 59 82 53 194 59 82 53 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 28 26 81 27 28 26 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 28 21 79 30 28 21 79
สหวิทยาการ 12 6 22 10 4 54 12 6 22 10 4 54
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 6 22 10 3 41 6 22 10 3 41
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 12 12 12 12
รวมทั้งหมด 101 116 96 10 4 327 27 28 26 81 128 144 122 10 4 408