ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 76 85 99 100 22 6 388 76 85 99 100 22 6 388
พืชศาสตร์ 45 56 44 1 1 147 45 56 44 1 1 147
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 38 55 44 1 1 139 38 55 44 1 1 139
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 38 38 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วิทยาศาสตร์ 31 5 13 21 14 4 88 31 5 13 21 14 4 88
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 3 11 8 3 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 5 13 13 8 4 74 31 5 13 13 8 4 74
สัตวศาสตร์และประมง 25 20 27 6 78 25 20 27 6 78
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 19 23 1 57 14 19 23 1 57
วท.บ.ประมง 4 1 4 5 14 4 1 4 5 14
อุตสาหกรรมเกษตร 7 10 10 8 1 1 37 7 10 10 8 1 1 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 8 9 7 1 32 7 8 9 7 1 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 3 1 1 1 3
รวมทั้งหมด 76 85 99 100 22 6 388 76 85 99 100 22 6 388