ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 261 239 293 301 140 67 1,301 88 76 80 75 19 9 347 349 315 373 376 159 76 1,648
การออกแบบ 101 100 145 140 21 16 523 4 4 8 105 104 145 140 21 16 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 38 34 52 63 8 8 203 38 34 52 63 8 8 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 30 22 48 41 2 2 145 30 22 48 41 2 2 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 33 44 45 36 11 6 175 33 44 45 36 11 6 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 8 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 54 58 57 69 18 7 263 54 58 57 69 18 7 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 37 43 40 44 16 4 184 37 43 40 44 16 4 184
ทล.บ.เซรามิก 17 15 17 25 2 3 79 17 15 17 25 2 3 79
ศิลปกรรม 84 72 80 75 19 9 339 84 72 80 75 19 9 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 72 80 75 19 9 339 84 72 80 75 19 9 339
สถาปัตยกรรม 106 81 91 92 101 44 515 106 81 91 92 101 44 515
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 10 10 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 34 29 32 37 21 188 35 34 29 32 37 21 188
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 71 47 62 60 64 13 317 71 47 62 60 64 13 317
รวมทั้งหมด 261 239 293 301 140 67 1,301 88 76 80 75 19 9 347 349 315 373 376 159 76 1,648