ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 129 118 135 90 79 33 584 888 865 824 900 229 92 3,798 1,017 983 959 990 308 125 4,382
บริหารธุรกิจ 129 118 135 90 79 33 584 599 566 433 558 115 37 2,308 728 684 568 648 194 70 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 68 58 39 66 14 3 248 68 58 39 66 14 3 248
บธ.บ.การจัดการ 189 119 200 29 12 549 189 119 200 29 12 549
บธ.บ.การตลาด 222 183 175 24 15 619 222 183 175 24 15 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 77 91 117 48 7 340 77 91 117 48 7 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 129 118 135 90 79 33 584 129 118 135 90 79 33 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 523 523 523 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 20 28 8 20 28
บัญชี 167 188 232 176 100 53 916 167 188 232 176 100 53 916
บช.บ.การบัญชี 167 188 232 176 100 53 916 167 188 232 176 100 53 916
ศิลปศาสตร์ 122 111 159 166 14 2 574 122 111 159 166 14 2 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 108 109 11 2 290 60 108 109 11 2 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 54 51 51 57 3 216 54 51 51 57 3 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 129 118 135 90 79 33 584 888 865 824 900 229 92 3,798 1,017 983 959 990 308 125 4,382