ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 970 857 721 681 364 231 3,824 970 857 721 681 364 231 3,824
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 86 67 96 66 55 497 127 86 67 96 66 55 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 25 24 33 29 8 149 30 25 24 33 29 8 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 15 36 35 46 169 37 15 36 35 46 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 24 28 27 2 1 120 38 24 28 27 2 1 120
วิศวกรรมเครื่องกล 156 173 170 151 83 52 785 156 173 170 151 83 52 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 9 5 76 31 31 9 5 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 26 19 17 28 19 7 116 26 19 17 28 19 7 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 99 68 95 51 38 418 67 99 68 95 51 38 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 3 50 47 3 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 23 23 18 13 7 112 28 23 23 18 13 7 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 6 2 13 4 1 6 2 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 301 318 258 201 109 58 1,245 301 318 258 201 109 58 1,245
ปวส.ไฟฟ้า 34 32 2 1 69 34 32 2 1 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 32 93 9 3 137 32 93 9 3 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 101 84 62 26 10 420 137 101 84 62 26 10 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 86 78 71 49 43 388 61 86 78 71 49 43 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 19 3 6 28 19 3 6 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 54 22 5 145 64 54 22 5 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 2 7 6 24 3 6 2 7 6 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 88 113 106 34 18 470 111 88 113 106 34 18 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 24 32 28 4 2 121 31 24 32 28 4 2 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 64 81 78 30 16 349 80 64 81 78 30 16 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 275 192 113 127 72 48 827 275 192 113 127 72 48 827
ปวส.ช่างโลหะ 13 5 4 22 13 5 4 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 51 10 61 51 10 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 22 1 38 15 22 1 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 148 83 57 76 45 24 433 148 83 57 76 45 24 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 61 64 50 46 27 24 272 61 64 50 46 27 24 272
รวมทั้งหมด 970 857 721 681 364 231 3,824 970 857 721 681 364 231 3,824