ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 261 239 293 301 140 52 1,286 88 76 80 75 19 9 347 349 315 373 376 159 61 1,633
การออกแบบ 101 100 145 140 21 16 523 4 4 8 105 104 145 140 21 16 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 38 34 52 63 8 8 203 38 34 52 63 8 8 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 30 22 48 41 2 2 145 30 22 48 41 2 2 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 33 44 45 36 11 6 175 33 44 45 36 11 6 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 8 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 54 58 57 69 18 7 263 54 58 57 69 18 7 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 37 43 40 44 16 4 184 37 43 40 44 16 4 184
ทล.บ.เซรามิก 17 15 17 25 2 3 79 17 15 17 25 2 3 79
ศิลปกรรม 84 72 80 75 19 9 339 84 72 80 75 19 9 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 84 72 80 75 19 9 339 84 72 80 75 19 9 339
สถาปัตยกรรม 106 81 91 92 101 29 500 106 81 91 92 101 29 500
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 9 9 9 9
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 34 29 32 37 13 180 35 34 29 32 37 13 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 71 47 62 60 64 7 311 71 47 62 60 64 7 311
รวมทั้งหมด 261 239 293 301 140 52 1,286 88 76 80 75 19 9 347 349 315 373 376 159 61 1,633