ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 46 36 38 8 3 131 46 36 38 8 3 131
วิทยาศาสตร์ 24 15 16 7 1 63 24 15 16 7 1 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 15 16 7 1 63 24 15 16 7 1 63
อุตสาหกรรมเกษตร 22 21 22 1 2 68 22 21 22 1 2 68
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 22 22 22 22
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 22 1 2 46 21 22 1 2 46
รวมทั้งหมด 46 36 38 8 3 131 46 36 38 8 3 131