ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 922 783 609 644 66 626 3,650 922 783 609 644 66 626 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 122 86 66 92 66 54 486 122 86 66 92 66 54 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 25 24 33 29 8 149 30 25 24 33 29 8 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 14 33 35 45 164 37 14 33 35 45 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 24 28 26 2 1 118 37 24 28 26 2 1 118
วิศวกรรมเครื่องกล 145 168 107 140 192 752 145 168 107 140 192 752
ปวส.ช่างยนต์ 28 30 3 61 28 30 3 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 19 16 28 25 113 25 19 16 28 25 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 98 68 94 87 410 63 98 68 94 87 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25 20 23 18 20 106 25 20 23 18 20 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 7 12 4 1 7 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 290 264 221 187 203 1,165 290 264 221 187 203 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 33 1 1 35 33 1 1 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 80 9 119 30 80 9 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 97 84 62 35 411 133 97 84 62 35 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 80 74 71 90 373 58 80 74 71 90 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 54 26 143 63 54 26 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 33 33 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 14 23 3 6 14 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 108 87 110 106 51 462 108 87 110 106 51 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 29 24 32 28 6 119 29 24 32 28 6 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 79 63 78 78 45 343 79 63 78 78 45 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 257 178 105 119 126 785 257 178 105 119 126 785
ปวส.ช่างโลหะ 12 6 18 12 6 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 48 2 50 48 2 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 22 1 38 15 22 1 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 137 79 56 75 68 415 137 79 56 75 68 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 57 63 49 44 50 263 57 63 49 44 50 263
รวมทั้งหมด 922 783 609 644 66 626 3,650 922 783 609 644 66 626 3,650