ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 922 783 609 644 66 626 3,650 922 783 609 644 66 626 3,650
วิศวกรรมเครื่องกล 145 168 107 140 192 752 145 168 107 140 192 752
ปวส.ช่างยนต์ 28 30 3 61 28 30 3 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 19 16 28 25 113 25 19 16 28 25 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25 20 23 18 20 106 25 20 23 18 20 106
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 98 68 94 87 410 63 98 68 94 87 410
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 1 7 12 4 1 7 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 345 301 235 220 35 248 1,384 345 301 235 220 35 248 1,384
ปวส.ไฟฟ้า 33 1 1 35 33 1 1 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 80 9 119 30 80 9 119
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 54 26 143 63 54 26 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 33 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 14 33 35 45 164 37 14 33 35 45 164
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 80 74 71 90 373 58 80 74 71 90 373
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 97 84 62 35 411 133 97 84 62 35 411
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 14 23 3 6 14 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 138 112 134 139 29 59 611 138 112 134 139 29 59 611
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 25 24 33 29 8 149 30 25 24 33 29 8 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 29 24 32 28 6 119 29 24 32 28 6 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 79 63 78 78 45 343 79 63 78 78 45 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 294 202 133 145 2 127 903 294 202 133 145 2 127 903
ปวส.ช่างโลหะ 12 6 18 12 6 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 48 2 50 48 2 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 22 1 38 15 22 1 38
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 24 28 26 2 1 118 37 24 28 26 2 1 118
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 57 63 49 44 50 263 57 63 49 44 50 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 137 79 56 75 68 415 137 79 56 75 68 415
รวมทั้งหมด 922 783 609 644 66 626 3,650 922 783 609 644 66 626 3,650