ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 134 107 28 269 134 107 28 269
วิศวกรรมเครื่องกล 22 18 10 50 22 18 10 50
ปวส.ช่างยนต์ 4 8 10 22 4 8 10 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 10 28 18 10 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 79 63 9 151 79 63 9 151
ปวส.ไฟฟ้า 15 9 24 15 9 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 79 48 127 79 48 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 26 9 68 33 26 9 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 6 19 13 6 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 13 46 33 13 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 134 107 28 269 134 107 28 269