ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 227 175 111 130 141 784 913 818 714 695 403 3,543 1,140 993 825 825 544 4,327
บริหารธุรกิจ 227 175 111 130 141 784 565 545 427 364 205 2,106 792 720 538 494 346 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 37 45 55 36 34 207 37 45 55 36 34 207
บธ.บ.การจัดการ 125 92 51 268 125 92 51 268
บธ.บ.การตลาด 171 177 28 376 171 177 28 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 76 59 72 207 76 59 72 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 111 130 141 382 111 130 141 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 41 41 524 492 1,016 565 492 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 186 175 361 186 175 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 8 20 32 4 8 20 32
บัญชี 189 157 177 173 177 873 189 157 177 173 177 873
บช.บ.การบัญชี 189 157 177 173 177 873 189 157 177 173 177 873
ศิลปศาสตร์ 159 116 110 158 21 564 159 116 110 158 21 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 107 15 182 60 107 15 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 50 50 51 6 213 56 50 50 51 6 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 103 66 169 103 66 169
รวมทั้งหมด 227 175 111 130 141 784 913 818 714 695 403 3,543 1,140 993 825 825 544 4,327