ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 121 144 64 65 28 422 121 144 64 65 28 422
พืชศาสตร์ 7 5 16 16 15 59 7 5 16 16 15 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 2 7 16 7 2 7 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 14 7 30 9 14 7 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 5 1 11 5 5 1 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 69 102 171 69 102 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 14 19 33 14 19 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 55 83 138 55 83 138
สัตวศาสตร์และประมง 16 36 3 55 16 36 3 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 25 1 34 8 25 1 34
วท.บ.ประมง 8 11 1 20 8 11 1 20
อุตสาหกรรมเกษตร 45 37 32 13 10 137 45 37 32 13 10 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 43 27 14 13 2 99 43 27 14 13 2 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 1 19 18 1 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 10 3 15 2 10 3 15
รวมทั้งหมด 121 144 64 65 28 422 121 144 64 65 28 422