ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 735 700 379 343 22 251 2,430 735 700 379 343 22 251 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 82 109 92 59 22 1 365 82 109 92 59 22 1 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 41 43 25 10 155 36 41 43 25 10 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 33 18 4 6 1 76 14 33 18 4 6 1 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 35 31 30 6 134 32 35 31 30 6 134
วิศวกรรมเครื่องกล 122 119 63 66 50 420 122 119 63 66 50 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 27 13 74 34 27 13 74
ปวส.ช่างยนต์ 34 37 14 85 34 37 14 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 55 63 66 23 261 54 55 63 66 23 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 262 270 113 108 54 807 262 270 113 108 54 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 13 12 11 36 13 12 11 36
ปวส.ไฟฟ้า 34 59 7 100 34 59 7 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 25 7 59 27 25 7 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 88 88 64 56 10 306 88 88 64 56 10 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65 45 49 27 15 201 65 45 49 27 15 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 4 29 25 4 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 35 41 76 35 41 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 123 105 54 49 118 449 123 105 54 49 118 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 54 45 23 122 54 45 23 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 69 60 54 49 95 327 69 60 54 49 95 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 146 97 57 61 28 389 146 97 57 61 28 389
ปวส.ช่างโลหะ 33 18 13 64 33 18 13 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 29 4 66 33 29 4 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 80 50 57 61 11 259 80 50 57 61 11 259
รวมทั้งหมด 735 700 379 343 22 251 2,430 735 700 379 343 22 251 2,430