ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 735 700 379 343 22 251 2,430 735 700 379 343 22 251 2,430
วิศวกรรมเครื่องกล 154 154 94 96 6 50 554 154 154 94 96 6 50 554
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 27 13 74 34 27 13 74
ปวส.ช่างยนต์ 34 37 14 85 34 37 14 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 55 63 66 23 261 54 55 63 66 23 261
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 35 31 30 6 134 32 35 31 30 6 134
วิศวกรรมไฟฟ้า 298 311 156 133 10 54 962 298 311 156 133 10 54 962
ปวส.ไฟฟ้า 34 59 7 100 34 59 7 100
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 13 12 11 36 13 12 11 36
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 25 7 59 27 25 7 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65 45 49 27 15 201 65 45 49 27 15 201
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 88 88 64 56 10 306 88 88 64 56 10 306
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 4 29 25 4 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 35 41 76 35 41 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 41 43 25 10 155 36 41 43 25 10 155
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 123 105 54 49 118 449 123 105 54 49 118 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 54 45 23 122 54 45 23 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 69 60 54 49 95 327 69 60 54 49 95 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 160 130 75 65 6 29 465 160 130 75 65 6 29 465
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 29 4 66 33 29 4 66
ปวส.ช่างโลหะ 33 18 13 64 33 18 13 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 80 50 57 61 11 259 80 50 57 61 11 259
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 33 18 4 6 1 76 14 33 18 4 6 1 76
รวมทั้งหมด 735 700 379 343 22 251 2,430 735 700 379 343 22 251 2,430