ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 10 12 28 12 73 11 10 12 28 12 73
การออกแบบ 11 10 12 28 12 73 11 10 12 28 12 73
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 11 10 12 28 12 73 11 10 12 28 12 73
รวมทั้งหมด 11 10 12 28 12 73 11 10 12 28 12 73