ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 84 57 62 90 23 316 84 57 62 90 23 316
พืชศาสตร์ 32 50 10 92 32 50 10 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 32 50 10 92 32 50 10 92
เรียนรวม 41 31 72 41 31 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 41 31 72 41 31 72
วิทยาศาสตร์ 31 22 5 13 4 75 31 22 5 13 4 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 22 5 13 4 75 31 22 5 13 4 75
สัตวศาสตร์และประมง 1 17 18 5 41 1 17 18 5 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 18 3 34 13 18 3 34
อุตสาหกรรมเกษตร 12 3 8 9 4 36 12 3 8 9 4 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 3 8 9 32 12 3 8 9 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 84 57 62 90 23 316 84 57 62 90 23 316