ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 91 24 28 143 91 24 28 143
วิศวกรรมเครื่องกล 49 12 24 85 49 12 24 85
ปวส.ช่างยนต์ 6 8 17 31 6 8 17 31
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 43 4 47 43 4 47
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 12 4 58 42 12 4 58
ปวส.ไฟฟ้า 8 2 3 13 8 2 3 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 10 44 34 10 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 91 24 28 143 91 24 28 143