ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 224 121 102 92 40 579 224 121 102 92 40 579
พืชศาสตร์ 17 7 24 24 15 87 17 7 24 24 15 87
ปวส.พืชศาสตร์ 17 7 6 30 17 7 6 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 9 57 24 24 9 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 113 62 175 113 62 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 111 62 173 111 62 173
วิทยาศาสตร์ 11 6 11 11 39 11 6 11 11 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 6 11 11 39 11 6 11 11 39
สัตวศาสตร์และประมง 32 18 31 40 6 127 32 18 31 40 6 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 18 15 1 34 18 15 1 34
ปวส.ประมง 14 3 2 19 14 3 2 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 36 62 26 36 62
วท.บ.ประมง 5 4 3 12 5 4 3 12
อุตสาหกรรมเกษตร 51 28 36 17 19 151 51 28 36 17 19 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 23 9 32 23 9 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 8 9 8 12 49 12 8 9 8 12 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 16 11 27 9 3 66 16 11 27 9 3 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 224 121 102 92 40 579 224 121 102 92 40 579