ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 854 854 605 519 70 694 3,596 854 854 605 519 70 694 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 96 109 83 58 70 64 480 96 109 83 58 70 64 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 22 25 23 32 7 138 29 22 25 23 32 7 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 7 33 56 130 34 7 33 56 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 51 86 35 51 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 36 24 28 5 1 126 32 36 24 28 5 1 126
วิศวกรรมเครื่องกล 150 132 132 105 201 720 150 132 132 105 201 720
ปวส.ช่างยนต์ 15 25 9 49 15 25 9 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 27 21 18 16 31 113 27 21 18 16 31 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 60 94 67 122 402 59 60 94 67 122 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 49 22 20 22 26 139 49 22 20 22 26 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 7 11 4 7 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 334 274 168 148 198 1,122 334 274 168 148 198 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 33 32 1 66 33 32 1 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 28 7 53 18 28 7 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 170 127 93 44 34 468 170 127 93 44 34 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 54 75 54 104 341 54 54 75 54 104 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 30 80 50 30 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 50 32 82 50 32 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 1 12 22 9 1 12 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 86 103 53 440 99 99 86 103 53 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 21 24 32 3 114 34 21 24 32 3 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 65 78 62 71 50 326 65 78 62 71 50 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 175 240 136 105 178 834 175 240 136 105 178 834
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 42 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 17 14 6 37 17 14 6 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 110 131 75 56 100 472 110 131 75 56 100 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 48 53 61 49 61 272 48 53 61 49 61 272
รวมทั้งหมด 854 854 605 519 70 694 3,596 854 854 605 519 70 694 3,596