ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 130 101 24 255 130 101 24 255
วิศวกรรมเครื่องกล 22 16 7 45 22 16 7 45
ปวส.ช่างยนต์ 4 7 7 18 4 7 7 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 9 27 18 9 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 78 61 9 148 78 61 9 148
ปวส.ไฟฟ้า 14 9 23 14 9 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 78 47 125 78 47 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 24 8 62 30 24 8 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 12 6 18 12 6 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 12 42 30 12 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 130 101 24 255 130 101 24 255