ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 61 30 38 34 16 179 61 30 38 34 16 179
วิทยาศาสตร์ 27 13 16 13 13 82 27 13 16 13 13 82
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 13 16 13 13 82 27 13 16 13 13 82
อุตสาหกรรมเกษตร 34 17 22 21 3 97 34 17 22 21 3 97
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 34 17 22 73 34 17 22 73
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 3 24 21 3 24
รวมทั้งหมด 61 30 38 34 16 179 61 30 38 34 16 179