ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 751 659 441 357 17 461 2,686 751 659 441 357 17 461 2,686
วิศวกรรมเครื่องกล 165 141 88 75 5 107 581 165 141 88 75 5 107 581
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 26 22 89 41 26 22 89
ปวส.ช่างยนต์ 39 32 33 104 39 32 33 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 52 53 61 51 265 48 52 53 61 51 265
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 31 35 14 5 1 123 37 31 35 14 5 1 123
วิศวกรรมไฟฟ้า 298 284 214 152 8 129 1,085 298 284 214 152 8 129 1,085
ปวส.ไฟฟ้า 46 32 18 96 46 32 18 96
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 10 14 43 19 10 14 43
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 24 17 63 22 24 17 63
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 63 45 49 28 244 59 63 45 49 28 244
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 85 88 61 40 350 76 85 88 61 40 350
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 33 40 109 36 33 40 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 37 41 42 8 3 171 40 37 41 42 8 3 171
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 138 97 57 54 140 486 138 97 57 54 140 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 40 38 136 58 40 38 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 57 57 54 102 350 80 57 57 54 102 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 150 137 82 76 4 85 534 150 137 82 76 4 85 534
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 32 21 92 39 32 21 92
ปวส.ช่างโลหะ 18 22 14 54 18 22 14 54
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 73 50 58 49 305 75 73 50 58 49 305
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 10 32 18 4 1 83 18 10 32 18 4 1 83
รวมทั้งหมด 751 659 441 357 17 461 2,686 751 659 441 357 17 461 2,686