ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 9 209 246 157 100 71 783 218 246 157 100 71 792
บริหารธุรกิจ 9 9 111 159 41 35 36 382 120 159 41 35 36 391
ปวส.การจัดการ 9 9 15 5 20 9 15 5 29
ปวส.การตลาด 11 5 16 11 5 16
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 19 29 10 19 29
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 111 123 234 111 123 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 30 30 30 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 22 6 28 22 6 28
บธ.บ.การตลาด 13 1 14 13 1 14
บัญชี 85 78 103 43 30 339 85 78 103 43 30 339
บช.บ.การบัญชี 85 78 103 43 30 339 85 78 103 43 30 339
ศิลปศาสตร์ 13 9 13 22 5 62 13 9 13 22 5 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 7 16 9 7 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 16 2 31 13 16 2 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 3 15 6 6 3 15
รวมทั้งหมด 9 9 209 246 157 100 71 783 218 246 157 100 71 792