ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
วิทย์ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 205 215 239 143 1 104 907 205 215 239 143 1 104 907
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 118 112 168 42 1 37 478 118 112 168 42 1 37 478
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 15 30 3 2 68 18 15 30 3 2 68
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 60 84 39 22 267 62 60 84 39 22 267
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 29 37 54 120 29 37 54 120
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 1 1
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 43 57 35 54 47 236 43 57 35 54 47 236
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 57 35 54 47 236 43 57 35 54 47 236
วิศวกรรมอุตสาหการ 35 46 36 47 20 184 35 46 36 47 20 184
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 11 25 14 11 25
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 35 46 36 33 9 159 35 46 36 33 9 159
รวมทั้งหมด 205 215 239 143 1 104 907 205 215 239 143 1 104 907