ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามสาย วิทย์-สังคม (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
วิทย์ สังคม รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 143 95 79 142 459 904 843 636 552 317 3,252 904 986 731 631 459 3,711
บริหารธุรกิจ 143 95 79 142 459 611 535 391 346 157 2,040 611 678 486 425 299 2,499
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 50 24 37 49 19 179 50 24 37 49 19 179
บธ.บ.การจัดการ 84 59 143 84 59 143
บธ.บ.การตลาด 161 24 185 161 24 185
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 52 32 84 52 32 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 79 142 221 79 142 221
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 561 506 354 1,421 561 506 354 1,421
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 143 95 238 143 95 238
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 23 28 5 23 28
บัญชี 110 175 137 102 139 663 110 175 137 102 139 663
บช.บ.การบัญชี 110 175 137 102 139 663 110 175 137 102 139 663
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 175 133 108 104 21 541 175 133 108 104 21 541
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 16 73 57 16 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 90 51 47 47 5 240 90 51 47 47 5 240
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 85 82 61 228 85 82 61 228
รวมทั้งหมด 143 95 79 142 459 904 843 636 552 317 3,252 904 986 731 631 459 3,711