ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 140 84 99 323 140 84 99 323
วิศวกรรมเครื่องกล 85 45 49 179 85 45 49 179
ปวส.ช่างยนต์ 50 18 18 86 50 18 18 86
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 35 27 31 93 35 27 31 93
วิศวกรรมไฟฟ้า 41 32 34 107 41 32 34 107
ปวส.ไฟฟ้า 23 16 10 49 23 16 10 49
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 18 16 24 58 18 16 24 58
วิศวกรรมอุตสาหการ 14 7 16 37 14 7 16 37
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 14 7 16 37 14 7 16 37
รวมทั้งหมด 140 84 99 323 140 84 99 323