ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 120 113 97 32 10 372 120 113 97 32 10 372
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 85 74 97 32 288 85 74 97 32 288
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 32 35 8 105 30 32 35 8 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 24 16 31 15 86 24 16 31 15 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 31 26 31 9 97 31 26 31 9 97
วิศวกรรมเครื่องกล 35 39 10 84 35 39 10 84
ปวส.ช่างยนต์ 35 39 10 84 35 39 10 84
รวมทั้งหมด 120 113 97 32 10 372 120 113 97 32 10 372