ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 450 419 479 403 96 114 1,961 450 419 479 403 96 114 1,961
การออกแบบ 178 158 209 164 41 750 178 158 209 164 41 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 60 73 86 72 28 319 60 73 86 72 28 319
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 61 45 60 43 4 213 61 45 60 43 4 213
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 57 40 63 49 9 218 57 40 63 49 9 218
เทคโนโลยีศิลป์ 67 75 67 68 16 293 67 75 67 68 16 293
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 44 47 49 49 15 204 44 47 49 49 15 204
ทล.บ.เซรามิก 23 28 18 19 1 89 23 28 18 19 1 89
ศิลปกรรม 105 91 100 81 25 402 105 91 100 81 25 402
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 105 91 100 81 25 402 105 91 100 81 25 402
สถาปัตยกรรม 100 95 103 90 96 32 516 100 95 103 90 96 32 516
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17 17 17 17
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 34 33 37 32 31 15 182 34 33 37 32 31 15 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 66 62 66 58 65 317 66 62 66 58 65 317
รวมทั้งหมด 450 419 479 403 96 114 1,961 450 419 479 403 96 114 1,961