ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,350 1,546 1,107 814 75 4,892 1,350 1,546 1,107 814 75 4,892
บริหารธุรกิจ 872 1,001 685 576 44 3,178 872 1,001 685 576 44 3,178
ปวส.การจัดการ 33 1 34 33 1 34
ปวส.การตลาด 30 28 5 63 30 28 5 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 51 77 49 60 1 238 51 77 49 60 1 238
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 163 125 120 508 100 163 125 120 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 217 154 158 119 14 662 217 154 158 119 14 662
บธ.บ.การจัดการ 198 309 202 144 9 862 198 309 202 144 9 862
บธ.บ.การตลาด 276 237 151 133 14 811 276 237 151 133 14 811
บัญชี 302 370 261 162 27 1,122 302 370 261 162 27 1,122
ปวส.การบัญชี 36 73 4 113 36 73 4 113
บช.บ.การบัญชี 266 297 261 162 23 1,009 266 297 261 162 23 1,009
ศิลปศาสตร์ 176 175 161 76 4 592 176 175 161 76 4 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 119 115 119 76 4 433 119 115 119 76 4 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 57 60 42 159 57 60 42 159
รวมทั้งหมด 1,350 1,546 1,107 814 75 4,892 1,350 1,546 1,107 814 75 4,892