ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 143 146 162 19 14 484 143 146 162 19 14 484
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 116 135 143 1 395 116 135 143 1 395
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 62 84 79 225 62 84 79 225
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 24 33 85 28 24 33 85
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 27 31 1 85 26 27 31 1 85
สหวิทยาการ 27 11 19 19 13 89 27 11 19 19 13 89
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 13 13 13 13
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 27 11 19 19 76 27 11 19 19 76
รวมทั้งหมด 143 146 162 19 14 484 143 146 162 19 14 484