ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 41 37 39 8 174 49 41 37 39 8 174
วิทยาศาสตร์ 20 26 27 28 8 109 20 26 27 28 8 109
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 26 27 28 101 20 26 27 28 101
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 8 8 8 8
อุตสาหกรรมเกษตร 29 15 10 11 65 29 15 10 11 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 29 15 10 11 65 29 15 10 11 65
รวมทั้งหมด 49 41 37 39 8 174 49 41 37 39 8 174