ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 115 109 93 1 1 319 115 109 93 1 1 319
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 80 71 93 1 245 80 71 93 1 245
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 30 33 91 28 30 33 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 16 30 1 70 23 16 30 1 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 25 30 84 29 25 30 84
วิศวกรรมเครื่องกล 35 38 1 74 35 38 1 74
ปวส.ช่างยนต์ 35 38 1 74 35 38 1 74
รวมทั้งหมด 115 109 93 1 1 319 115 109 93 1 1 319