ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 115 109 93 1 1 319 115 109 93 1 1 319
วิศวกรรมเครื่องกล 64 63 30 1 158 64 63 30 1 158
ปวส.ช่างยนต์ 35 38 1 74 35 38 1 74
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 25 30 84 29 25 30 84
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 30 33 91 28 30 33 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 30 33 91 28 30 33 91
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 16 30 1 70 23 16 30 1 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 16 30 1 70 23 16 30 1 70
รวมทั้งหมด 115 109 93 1 1 319 115 109 93 1 1 319