ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 49 24 14 8 95 89 142 69 5 43 348 83 107 43 2 6 241 31 35 29 3 3 101 4 5 2 11 215 215 215 256 313 157 10 60 1,011
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 14 7 5 27 10 15 9 2 36 5 5 12 3 2 27 16 34 29 10 2 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 4 1 5 11 10 7 8 2 27 5 11 3 2 21 16 11 20 10 2 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 10 6 16 8 1 9 5 1 6 23 9 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 121 121 121 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 22 3 25 43 46 25 6 120 48 39 16 5 108 14 17 5 1 37 3 4 7 36 36 36 130 109 46 12 333
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 3 20 33 40 18 2 93 42 34 10 5 91 10 14 1 25 3 4 7 36 36 36 105 95 28 8 272
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 6 7 2 18 3 5 6 14 3 3 5 11 12 14 18 2 46
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 3 3 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 10 11 11 7 39 19 45 28 32 124 15 24 8 1 48 8 9 1 18 1 1 25 25 25 53 89 48 40 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 10 11 11 7 39 19 45 28 32 124 15 24 8 1 48 8 9 1 18 1 1 25 25 25 53 89 48 40 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 17 10 2 1 30 26 37 9 5 77 10 29 10 49 4 4 11 19 1 2 3 33 33 33 57 81 34 6 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 3 5 4 4 3 3 14 2 9 5 16 3 9 12 1 1 8 19 18 3 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 7 2 1 25 22 33 6 2 63 8 20 5 33 4 1 2 7 1 1 2 33 33 33 49 62 16 3 163
รวมทั้งหมด 49 24 14 8 95 89 142 69 5 43 348 83 107 43 2 6 241 31 35 29 3 3 101 4 5 2 11 215 215 215 256 313 157 10 60 1,011