ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 14 13 3 2 32 40 48 34 4 126 37 19 25 6 87 16 14 15 1 46 16 4 3 3 26 103 103 103 123 98 80 16 420
พืชศาสตร์ 6 6 1 13 19 20 12 51 25 10 5 2 42 11 7 2 20 10 2 1 13 71 45 21 2 139
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 6 1 7 1 1 8 1 9
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 6 1 12 17 20 12 49 19 10 5 1 35 11 7 2 20 9 2 1 12 61 45 21 1 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 84 84 84 84
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 18 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 2 3 1 1 7 4 14 7 1 26 4 3 4 2 13 3 3 5 11 1 1 1 3 7 7 7 14 24 18 4 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 1 1 4 4 7 5 1 17 4 3 3 2 12 3 3 2 8 1 1 2 7 7 7 14 13 12 4 50
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 7 2 9 1 1 1 1 11 3 14
สัตวศาสตร์และประมง 6 4 1 11 12 11 12 1 36 7 4 14 1 26 1 3 6 1 11 2 2 28 22 33 3 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 4 4 5 5
วท.บ.ประมง 1 1 2 6 8 1 1 4 6 2 2 1 4 12 17
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 3 1 10 11 9 6 1 27 2 3 10 1 16 1 3 4 8 2 2 22 18 21 2 63
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 5 3 3 2 13 1 2 2 1 6 1 1 2 4 3 1 1 3 8 12 12 12 10 7 8 7 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 5 3 3 2 13 1 2 2 1 6 1 2 3 3 1 1 5 11 11 11 9 7 8 4 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 1 1 1 1 3 5
รวมทั้งหมด 14 13 3 2 32 40 48 34 4 126 37 19 25 6 87 16 14 15 1 46 16 4 3 3 26 103 103 103 123 98 80 16 420