ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 รวม ปี 2 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 2 19 54 14 68 31 7 38 10 10 5 5 32 32 32 117 23 172
วิศวกรรมเครื่องกล 14 2 16 38 10 48 19 2 21 2 2 1 1 23 23 23 74 14 111
ปวส.ช่างยนต์ 11 2 13 23 8 31 7 7 23 23 23 41 10 74
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 15 2 17 12 2 14 2 2 1 1 33 4 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 13 3 16 9 3 12 6 6 4 4 9 9 9 35 6 50
ปวส.ไฟฟ้า 4 2 6 6 1 7 5 5 4 4 9 9 9 19 3 31
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 3 3 9 1 10 3 2 5 1 1 16 3 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 1 4 3 2 5 2 2 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 1 4 3 2 5 2 2 8 3 11
รวมทั้งหมด 17 2 19 54 14 68 31 7 38 10 10 5 5 32 32 32 117 23 172