ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 14 6 31 14 73 60 147 7 60 60 127 2 25 14 41 3 5 4 12 37 177 144 358
วิศวกรรมเครื่องกล 5 2 3 10 2 25 25 52 19 26 45 9 1 10 1 2 3 8 57 55 120
ปวส.ช่างยนต์ 5 2 7 2 5 6 13 6 6 12 4 4 1 1 2 8 18 12 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 6 6 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 20 15 35 13 14 27 5 1 6 1 1 39 33 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 9 9 28 10 47 4 26 14 44 9 10 19 2 2 2 6 18 71 36 125
ปวส.ไฟฟ้า 3 2 5 9 5 1 15 4 13 17 6 6 2 2 18 26 1 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 23 9 32 13 14 27 3 10 13 2 2 4 45 35 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 6 3 12 3 20 25 48 3 15 20 38 2 7 3 12 1 2 3 11 49 53 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 6 3 4 7 3 1 4 2 2 4 11 10 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 6 16 25 41 14 20 34 5 3 8 1 2 3 39 53 92
รวมทั้งหมด 11 14 6 31 14 73 60 147 7 60 60 127 2 25 14 41 3 5 4 12 37 177 144 358