ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 19 10 1 30 6 45 15 66 4 37 7 48 2 18 20 2 6 8 33 116 23 172
วิศวกรรมเครื่องกล 14 8 1 23 3 34 11 48 4 22 2 28 7 7 2 2 4 23 73 14 110
ปวส.ช่างยนต์ 14 8 1 23 3 23 9 35 4 9 13 2 2 23 40 10 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 11 2 13 13 2 15 7 7 2 2 33 4 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 2 7 3 10 3 16 11 3 14 2 8 10 4 4 10 35 6 51
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 3 3 2 8 7 1 8 2 5 7 4 4 10 19 3 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2 7 1 8 4 2 6 3 3 16 3 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 2 4 2 6 3 3 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 4 2 6 3 3 8 3 11
รวมทั้งหมด 19 10 1 30 6 45 15 66 4 37 7 48 2 18 20 2 6 8 33 116 23 172