ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 25 10 3 1 39 42 30 5 6 5 88 43 43 9 7 1 103 33 28 4 3 68 12 12 2 26 155 123 21 19 6 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 20 4 2 26 40 23 5 68 42 39 3 84 33 25 1 59 12 10 22 147 101 11 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 14 25 8 5 38 25 19 3 47 17 19 1 37 8 7 15 89 53 9 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 3 1 1 5 7 8 15 7 13 20 8 3 11 4 2 6 29 27 1 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 1 7 8 7 15 10 7 17 8 3 11 1 1 29 21 1 51
สหวิทยาการ 5 6 1 1 13 2 7 6 5 20 1 4 6 7 1 19 3 3 3 9 2 2 4 8 22 10 19 6 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 5 1 1 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 6 1 1 13 2 7 6 15 1 4 6 7 18 3 3 3 9 2 2 4 8 22 10 19 59
รวมทั้งหมด 25 10 3 1 39 42 30 5 6 5 88 43 43 9 7 1 103 33 28 4 3 68 12 12 2 26 155 123 21 19 6 324