ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 3 10 3 33 27 38 49 38 152 21 28 21 40 110 18 18 18 23 77 10 13 5 6 34 37 37 37 93 100 103 110 443
พืชศาสตร์ 6 1 8 1 16 12 23 19 15 69 13 17 8 12 50 10 9 8 3 30 7 9 2 1 19 48 59 45 32 184
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 4 3 7 2 5 7 1 1 2 7 9 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 1 8 15 8 23 19 11 61 11 17 8 7 43 9 9 8 2 28 7 9 2 1 19 41 59 45 21 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 5 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 5 5
วิทยาศาสตร์ 1 2 3 2 5 12 9 28 2 2 7 7 18 5 2 5 12 2 1 1 4 25 25 25 5 14 24 22 90
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 6 2 8 2 2 1 1 1 1 11 3 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 2 5 6 7 20 2 2 5 6 15 5 2 2 9 2 1 3 25 25 25 5 14 13 16 73
สัตวศาสตร์และประมง 9 2 2 13 10 9 15 9 43 3 4 5 18 30 5 1 6 11 23 2 2 1 5 29 18 27 40 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 1 3 4 3 2 5 7 5 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 2 2 8 6 9 13 5 33 2 3 3 9 17 2 1 6 7 16 2 2 1 5 16 17 23 23 79
วท.บ.ประมง 4 4 2 2 4 8 1 2 6 9 2 2 6 1 4 12 23
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 3 1 3 5 12 3 5 1 3 12 3 3 2 4 12 1 1 4 6 7 7 7 11 9 7 16 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 1 3 5 12 3 5 1 3 12 1 3 2 3 9 1 1 2 7 7 7 8 9 7 12 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 3 3 1 4 5
รวมทั้งหมด 17 3 10 3 33 27 38 49 38 152 21 28 21 40 110 18 18 18 23 77 10 13 5 6 34 37 37 37 93 100 103 110 443