ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 9 17 5 57 62 8 48 56 1 15 16 2 4 6 38 38 38 24 133 195
วิศวกรรมเครื่องกล 7 9 16 5 46 51 5 22 27 5 5 2 2 19 19 19 19 82 120
ปวส.ช่างยนต์ 7 8 15 5 32 37 5 5 10 2 2 14 14 14 19 45 78
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 14 14 17 17 5 5 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 5 5 5 5
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 10 10 3 18 21 1 9 10 4 4 19 19 19 5 41 65
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 5 5 3 8 11 1 5 6 4 4 7 7 7 5 22 34
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 12 12 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 5 5 10 10 4 4 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 8 8 1 1 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 8 8 1 1 10 10
รวมทั้งหมด 8 9 17 5 57 62 8 48 56 1 15 16 2 4 6 38 38 38 24 133 195