ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 18 4 1 6 29 19 52 24 38 133 36 42 37 57 172 25 35 30 27 117 15 16 9 18 58 150 150 150 113 149 101 146 659
พืชศาสตร์ 3 1 1 5 10 4 21 4 15 44 13 15 13 22 63 8 20 5 10 43 6 9 2 5 22 3 3 3 34 66 25 57 185
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 5 5 1 1 2 6 2 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 1 4 1 3 1 3 8 1 1 7 10 19 3 1 2 2 8 1 1 2 9 5 12 15 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 1 5 6 3 18 3 11 35 7 14 6 12 39 4 19 3 7 33 3 9 1 4 17 17 61 13 39 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 1 3 3 3 3 2 1 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 109 109 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 86 86 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 8 3 1 12 9 25 18 16 68 12 22 22 23 79 7 10 22 12 51 4 6 4 4 18 40 66 66 56 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 3 4 2 2 1 1 3 3 8 3 11
ปวส.ประมง 2 2 2 1 3 2 2 4 3 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 2 1 4 2 20 15 9 46 5 17 13 15 50 6 9 20 7 42 1 5 3 1 10 15 53 51 33 152
วท.บ.ประมง 4 1 5 4 5 3 3 15 5 5 9 6 25 1 2 5 8 1 1 3 5 13 13 15 17 58
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 6 6 2 7 21 11 5 2 12 30 10 5 3 5 23 5 1 3 9 18 38 38 38 39 17 10 33 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 6 2 5 14 4 5 2 9 20 6 5 3 5 19 4 1 3 4 12 31 31 31 15 17 10 23 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 5 1 6 6 2 8 2 2 1 1 19 4 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 4 5 7 7 7 2 4 13
รวมทั้งหมด 18 4 1 6 29 19 52 24 38 133 36 42 37 57 172 25 35 30 27 117 15 16 9 18 58 150 150 150 113 149 101 146 659