ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 22 4 1 27 41 35 1 7 84 44 46 7 3 100 33 25 2 60 12 12 24 133 133 133 152 122 10 11 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 17 1 18 41 25 66 42 40 82 33 24 57 12 10 22 116 116 116 145 100 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 11 25 8 33 25 20 45 17 18 35 8 7 15 59 59 59 86 53 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 3 1 4 8 7 15 7 13 20 8 3 11 4 2 6 27 27 27 30 26 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 8 10 18 10 7 17 8 3 11 1 1 30 30 30 29 21 80
สหวิทยาการ 5 3 1 9 10 1 7 18 2 6 7 3 18 1 2 3 2 2 17 17 17 7 22 10 11 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 3 1 9 10 1 6 17 2 6 7 1 16 1 2 3 2 2 7 22 10 8 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 22 4 1 27 41 35 1 7 84 44 46 7 3 100 33 25 2 60 12 12 24 133 133 133 152 122 10 11 428