ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 3 7 7 34 51 56 49 56 212 72 46 49 37 204 59 27 30 15 131 19 8 6 3 36 155 155 155 218 140 141 118 772
พืชศาสตร์ 5 2 1 8 17 13 14 16 60 13 16 8 7 44 12 14 8 2 36 9 3 12 9 9 9 56 46 32 26 169
ปวส.พืชศาสตร์ 3 1 4 6 5 11 3 3 6 5 5 2 2 9 9 9 19 9 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 4 11 13 14 11 49 10 16 8 4 38 7 14 8 2 31 7 3 10 37 46 32 17 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 76 76 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 76 76 76
วิทยาศาสตร์ 1 1 2 1 5 4 9 19 4 3 3 4 14 4 2 5 1 12 2 1 1 2 6 8 8 8 11 12 14 16 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2 1 5 4 9 19 4 3 3 4 14 4 2 5 1 12 2 1 1 2 6 8 8 8 11 12 14 16 61
สัตวศาสตร์และประมง 7 1 1 2 11 21 20 21 21 83 30 16 25 7 78 28 10 8 7 53 3 4 4 11 27 27 27 89 51 59 37 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 1 6 5 3 8 6 6 2 2 1 1 22 22 22 19 4 45
ปวส.ประมง 1 1 2 3 5 8 4 4 5 5 5 5 5 13 6 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 2 11 12 9 10 42 16 12 15 1 44 18 9 7 1 35 2 3 4 9 48 37 35 12 132
วท.บ.ประมง 1 1 2 8 12 3 25 4 4 10 6 24 3 1 1 6 11 1 1 9 14 24 15 62
อุตสาหกรรมเกษตร 5 1 3 4 13 12 18 10 10 50 25 11 13 19 68 15 1 9 5 30 5 1 1 7 35 35 35 62 31 36 39 203
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 1 1 2 3 1 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 3 5 6 6 9 2 11 5 5 10 10 10 22 5 37
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 5 4 5 5 14 4 3 5 9 21 2 1 2 3 8 3 1 1 5 11 11 11 10 9 16 18 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 2 1 3 4 14 5 5 28 11 8 8 7 34 8 7 1 16 2 2 14 14 14 27 22 20 14 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 17 3 7 7 34 51 56 49 56 212 72 46 49 37 204 59 27 30 15 131 19 8 6 3 36 155 155 155 218 140 141 118 772