ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 6 11 17 77 94 5 52 57 4 13 17 1 3 4 118 118 118 32 151 301
วิศวกรรมเครื่องกล 2 3 5 4 33 37 24 24 3 3 1 1 20 20 20 7 63 90
ปวส.ช่างยนต์ 2 1 3 4 6 10 3 3 1 1 8 8 8 7 10 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 3 3 4 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 26 26 18 18 3 3 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 3 10 24 34 2 14 16 2 4 6 2 2 68 68 68 16 45 129
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 10 10 2 2 2 2 16 16 16 16 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 24 24 14 14 4 4 2 2 45 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 2 3 3 20 23 3 14 17 2 6 8 1 1 30 30 30 9 43 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 3 1 4 3 3 2 2 17 17 17 9 1 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 19 19 14 14 6 6 1 1 42 42
รวมทั้งหมด 5 6 11 17 77 94 5 52 57 4 13 17 1 3 4 118 118 118 32 151 301