ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 13 4 3 20 7 6 47 60 10 9 28 47 6 1 5 12 1 2 1 4 37 22 84 143
วิศวกรรมเครื่องกล 6 4 3 13 7 5 38 50 3 6 22 31 1 4 5 1 2 1 4 18 17 68 103
ปวส.ช่างยนต์ 6 4 2 12 5 5 30 40 2 6 9 17 1 1 2 2 14 17 41 72
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 8 8 13 13 4 4 1 1 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 2 1 1 1 1 4 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 7 1 8 9 7 3 5 15 5 1 1 7 19 5 14 38
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 1 4 5 1 3 2 6 1 1 1 3 8 5 7 20
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 6 6 4 4 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 3 3 7 7
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 1 2 2
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 13 4 3 20 7 6 47 60 10 9 28 47 6 1 5 12 1 2 1 4 37 22 84 143